top of page
Logo-Ammarnäs-Liggande-Svart.png

Destination

Ny lokal trafikföreskrift om tillåten körning med terrängskoter på gator och vägar inom kommunen är antagen och börjar gälla från och med 1 januari.

Sorsele kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 21, 2 och 3 § trafikförordningen (1998:1276).


1 §
Med avvikelse från 5 kap samt 1 § trafikförordningen får terrängskoter föras på alla gator och vägar inom tätbebyggt område förutom de som markerats som förbudsvägar på bifogade kartbilagor inom Ammarnäs, Blattnicksele, Gargnäs och Sorsele.
2 §
Tillåtelsen gäller alla dagar mellan klockan 07.00-22.00 och gäller endast för kortast lämpliga sträcka mellan uppställningsplats och skoterled och omvänt.
3 §
Högsta tillåtna hastighet vid skoterfärd till och från allmän led är 20 km/h.
4 §
Passagerare får inte tas med på fordonet eller i ett därtill kopplat fordon.
5 §
Tillåtelsen träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller därefter årligen under tiden 1 december till 30 april.
6 §
Om oacceptabelt buller uppstår, trafiksäkerheten inte bibehålls eller om andra konflikter uppstår kan samhällsbyggnadsnämnden ompröva beslutet.

skoterled-inom-ammarnaes-v2-page-001.jpg

Destination Ammarnäs                                                               

Styrelsemöte 2021-09-25

 

Närvarande: Jan, Ulf, Arvid, Gun-britt. Med på telefon: Bo, Andreas

Rapporter:

Ulf rapporterar att pistmaskinen nu är till fullo betald. Nya kartor är på gång medför inga extra kostnader. Den 7/10 kommer DA att ha en träff med kommunen om kommande betalleder och därefter träff med byn, företagare, kommunen m.fl. om Ammarnäs turistiska utveckling. Angående Bensinmackens framtid avvaktar vi då lösningar kan vara på gång.

 

Hållbar turism: En första träff i byn kommer att ske den 7/10 med invånare, företagare,

kommunen m.fl.

 

Diskussionsfrågor: Andreas kollar varför webbkameran i liften inte fungerar, kan vara att åskan ställt till med problem. Ulf kollar om anslutning av bredband till Ga:brandstationen.

 

Beslutsfrågor: Styrelsen beslutar att DA skall stå som huvudman för Projekt Fågeltorn som Gun-Britt presnterade. Projektide’n bifogas protoklollet.

Minnesanteckningar från möte arbetsgruppen –

hållbar turism i Ammarnäs 21-05-04
Närvarande: Arvid Sjöström, Ulf Johansson och Ludmilla Wieslander

Inledningsvis berättar Ulf lite kort om ett pågående arbete med betal leder och hållbar skoterturism i Ammarnäs och Kraddsele.


Sophantering
Strategiska ställen – någon form av sophantering. Källsortering.
Sommartid hamnar mycket på fiskevårdsområdet Höbäcken, Tjulträsket. Ammarnäs FVO har
personal som tömmer behållarna och källsorterar.
Bakom busskuren finns källsortering som töms av kommunens vaktmästare (tror vi).
Ammarnäs Hembygdsförening bjuder in till bystädning längs vägarna i byn, varje vår.
Finns det fler allmänna platser där det ansamlas mycket sopor och som ingen ansvarar för?


Skyltning/vägvisning
1. Vägvisning från Kungsleden N till centrala Ammarnäs, saknas.
2. Vägvisning tydligare från Kungsleden S till centrala Ammarnäs, saknas.
3. Kartan över byn på gaveln av busskuren behöver uppdateras.
Information till personalen på anläggningarna – introduktion inför sommarsäsong.
Naturum och Ulf J kan tänka sig att göra någon form (halvdag) introduktion för säsongspersonal.
Preliminärt veckan före midsommar.

Minska slitage
Undvika att gå i samma fotspår. Ett problem som kan komma med fler besökare i framtiden. Hur jobbar vi vidare med det?
Hur kan vi hjälpa våra naturovana besökare?

Säkerhet/Telefontäckning – Destination Ammarnäs har fått en enkät från Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Dorotea kommuner gm Roland Lundqvist Malå.

Projekt Fågeltorn

bottom of page